Yüksek Lisans Ders İçerikleri | Okul Öncesi Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Ders Kodu ve Adı: EC501 Öğrenme ve Öğretmede Teori Model ve Teknikler
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu ders; öğrenme ve öğretme teorileri, temel öğrenme teorileri, çağdaş öğrenme teorileri, öğrenme stratejileri, kavram ve ilke öğrenme, buluş yoluyla öğretim, sunuş yoluyla öğretim, çoklu zeka kuramı, bilgisayar destekli öğretim, öğrenme ve öğretimde motivasyon, model alma yoluyla öğrenme, oluşturmacı/yapılandırmacı öğrenme, öğrenme stilleri, katılımcı öğrenme, öğrenme ve öğretim kuramları ile ilgili genel tartışma ve değerlendirme konularını içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: EC502  Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşımları ve Modelleri
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu ders, farklı erken çocukluk eğitimi yaklaşımları programlarının gelişimi, amaçları ve kapsamları ile ilgili karşılaştırmalar yapmayı, erken çocukluk eğitim yaklaşımlarında ulusal ve uluslararası yaklaşımların birbirlerinin farklı ve benzer yönlerini incelemeyi ele almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC503 Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Ortamları
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu ders ile erken çocukluk döneminde öğrenme ortamlarını tanıma, farklı öğrenme ortamlarını ayırt edebilme, öğrenme ortamlarını gözlemleme, öğrenme ortamlarının temel öğe ve unsurlarını açıklama, tartışma ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC504 Erken Çocukluk Döneminde Tanıma Değerlendirme
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu ders, çocuğu tanıma ile ilgili temel kavramları tanıyabilme, çocuğu tanıma ve değerlendirmede tekniklerini bilme, farklı tanıma tekniklerini tartışarak birbirlerinden farklı yönlerini görmek ve değerlendirmede nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konularını ele almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC505 Yaratıcılık ve Bilimsel Düşünce Eğitimi 
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu derste; yaratıcı ve bilimsel düşüncenin önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuram ve kuramcılar, yaratıcılığı ve bilimsel düşünceyi etkileyen faktörler, yaratıcı problem çözme ve bilimsel düşünmenin erken çocukluk dönemi ile ilişkisi ve önemi, eğitimin rolü ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC506 Erken Çocukluk Döneminde İleri Fen ve Matematik
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu ders, çocuklarda fen, matematik ve teknoloji kavramlarının gelişimi, problem çözme, bilimsel düşünme, gözlem yapma becerileri ile temel fen ve matematik kavramlarının erken çocukluk döneminde öğretimi, erken çocukluk döneminde fen ve matematik kavramlarının öğretiminde kullanılan araç gereçler, matematik ve fen öğrenimi için uygun ortam tasarlamayı ele almaktadır. 
Ders Kodu ve Adı: EC507 Erken Okuryazarlık 
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu derste; erken çocukluk eğitiminde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının önemi, okuryazarlıkta temel kavramlar, erken okuryazarlık kavramı, okuryazarlığı etkileyen etmenler, okuma becerisi ve alt alanları, fonolojik süreç becerileri (ses farkındalığı, ses kullanımı), sözel dil becerileri ve sözcük bilgisi gelişimi, yazmaya hazırlık/yazı farkındalığı, programa uygun okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirme ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC508 Erken Çocukluk Eğitiminde Program Geliştirme Değerlendirme 
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu ders okul öncesi eğitimde kullanılan farklı ve çağdaş programları tanıma, fark etme, gözlemleme, eğitim programları arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanımlayabilme, eğitimde program geliştirme kavramları, program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, program geliştirme süreçleri, öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, çalışma planı hazırlama, eğitimde ihtiyaç saptama ve teknikleri, program tasarısı hazırlama süreçleri, taksonomiler ve hedef davranış yazma, içerik düzenleme, eğitim durumlarını hazırlama, sınama durumlarını geliştirme, programın denenmesi, program değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirmede kullanılan veri türleri, program değerlendirmede verilerin analizi ve yorumu, programa süreklilik kazandırılması,program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, çeşitli program geliştirme çalışmalarının incelenmesi, örnek program taslağının hazırlanması ve değerlendirilmesini içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: EC509 Erken Çocukluk Dönemimde İleri Drama Uygulamaları
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu derste erken çocukluk eğitiminde dramanın önemi, ögeleri, aşamaları, dramanın değerlendirilmesi, drama örnekleri, yeni örnekler geliştirilmesi ve uygulanması, erken çocukluk döneminde dramanın önemi ve yararları, erken çocukluk döneminde tüm gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre drama öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda anlayış kazandırma ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC510 Erken Çocukluk Eğitiminde Müzik Ve Orff Yaklaşımı
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu ders temel müzik bilgisi, müzik ve eğitim ilişkisi, ritim ve dans kavramları, ritimsel algının gelişimi, ses, tempo gelişimi, bu kavramların gelişim alanları ile ilişkisi; eğitim ortamı düzenleme, beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması, hareket ve dans, müzikli öykü, Orff yaklaşımı ile çalma, söyleme, dinleme, dans-hareket, kendini ifade etme, kendi müziğini oluşturma ve Orff aletlerini kullanabilme; okul öncesi eğitim programına uygun müzik etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirmeyi ele almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC511 Erken Çocukluk Döneminde Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme 
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu ders, oyun ile ilgili temel kavramlar, oyun gelişim kuramları, erken çocukluk dönemindeki çocuklar için farklı oyunlar geliştirme, oyunun erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişimine katkısı, oyun ve oyun yoluyla öğrenmeye uygun öğrenme ortamlarının düzenlenmesi, değerlendirilmesini ele almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC512 Erken Çocukluk Dönemimde İleri Görsel Sanat Uygulamaları 
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu ders sanat ve sanat eğitimine yönelik olumlu tutum geliştirmek, sanatla ilgili temel kavramları tanımlamak, erken çocukluk döneminde sanat uygulamalarında sahip olunması gereken yeterlik ve özellikleri tanımlamak, erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak sanat eğitimlerinden ve kuramlarından nasıl yararlanılması gerektiği konusunda anlayış kazandırmayı ele almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC513 Gelişim Kuramları ve Kuramcıları
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu derste; çocuklarda fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimi, erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenmeye etki eden etmenler. Gelişim ve öğrenme kuramları ve kuramcıları. Çocuk gelişim kuramlarının öğrenme ve öğretme üzerindeki uygulamalarını içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: EC514 Okul Öncesinde Kurum Yönetimi ve Kalite 
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu ders okul öncesi eğitimin temel özellikleri, amacı, önemi, okul öncesi eğitimde yönetim, örgütlenme, yönetici, kurumdaki personeller ve nitelikleri, yönetici-öğretmen, öğretmen-çocuk, yönetici, aile, öğretmen, okul-çevre ilişkileri, özel ve resmi okul öncesi kurumlarının yönetmeliklerine ek olarak kalite yönetiminin tanımı, eğitim hizmetlerinde kalite ve kalite geliştirme sürecini ele almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC515 Kaynaştırma Uygulamaları 
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu derste kaynaştırma destek ve özel eğitim hizmetleri, farklı yetersizlikleri bulunan bireyleri tanıma, farklı gruplara yönelik kaynaştırma eğitim uygulamaları ve öğretim stratejileri ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC516 Etkili Aile ve Çocuk İletişimi 
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği Bu ders iletişimin tanımı, modeli, etkili iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişiler arası iletişimi engelleyen/kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, aile iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususları içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: EC517 Çocuklarda Davranış Yönetimi 
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu derste çocuklarda olumlu/ olumsuz davranış belirleme, tanımlama, olumlu davranışları pekiştirmeye, olumsuz davranışları söndürmeye yönelik teknikleri öğrenme, davranış yönetiminde öğretmen ve ebeveyn tutumları, sınıfta görülen olumsuz davranışlara karşılık problem çözme durumları geliştirme ve değerlendirme ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC518 Aile Eğitimi ve Katılımı
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu derste aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar, aile eğitiminin önemi, amaçları, hedefleri, farklı aile eğitimi modelleri, aile eğitim çalışmalarını planlama, uygulama ve değerlendirme, aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, aile katılım çalışmaları (aile iletişim etkinlikleri, ailenin eğitim etkinliklerine katılımı, bireysel görüşmeler, ev ziyaretleri); 0-36 ay Çocukları İçin Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) ve Okul Öncesi eğitim programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi’nin (OBADER) incelenmesi ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC519 Araştırma Yöntemleri           
Kredi / AKTS: 3-0-12
Ders İçeriği: Bu ders, bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılmasını içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: EC520 Eğitim Araştırmalarında İstatistik 
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu ders ile istatistikte temel kavramlar, data, veri, değişken kavramları, kategorik veriler, kütle, ana kütle, örnekleme kavramlarının açıklanması ve seriler ve seri türleri, serilerin grafiklerinin çizilmesi incelenmesi, istatistikte karşılaşılan grafik türleri, verilerin analizi, aritmetik ortalama, kareli ortalama duyarlı ortalamalar, verilerin analizi, merkezi değişim ölçüleri, standart sapma, varyans, ranj, vb., korelasyon ve regresyon, örneklem ve örneklem seçimi, ders normal dağılım eğrisi ve standart puanlar, olasılık teoremi ve bazı kavramlar, hipotez testleri, ki kare analizleri, güven aralıkları, testlerin standardizasyonu güvenirlilik analizleri, bilgisayar ve istatistik ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: EC521 Erken Çocukluk Döneminde İleri Çocuk Gelişimi 
Kredi / AKTS: 3-0-8
Ders İçeriği: Bu ders ile bilişsel gelişim, dil gelişim, fiziksel gelişim motor (hareket) gelişim, sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim, erken çocukluk ve okul döneminde gelişimi etkileyen etmenlerin birlikte tartışılması ve uygulama. Düşünme becerisini etkin hale getirme, eleştirel düşünme becerisi kazandırma, yaratıcı düşünme becerisi kazandırma, analitik düşünme becerisi kazandırma, sistemli ve bütüncül düşünme becerisi kazandırma, esnek, alternatifli düşünebilme becerisi kazandırma, bilme ve öğrenme isteği uyandırma, sorun çözme becerilerini geliştirme, görüşlerini açık ve etkili biçimde sunma becerisi kazandırma, düşünme eyleminde yerel/kültürel ve evrensel değerleri gözetme, düşünce farklılıklarına saygıyı öğretme, kişilik gelişim sürecini destekleme konuları ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: ECE522 Seminer
Kredi / AKTS: 12
Ders İçeriği: Tez konusunun nasıl oluşturulacağı, hangi yöntem ve tekniklerin denenmesi gerektiği, araştırmanın yöntemlerinin nasıl geliştirileceği konularında öğrencileri yönlendirmek, dersin içeriğini oluşturmaktadır.   
Ders Kodu ve Adı: EC523 Tez Çalışması 
Kredi / AKTS: 0 30
Ders İçeriği: Tez önerisi hazırlama, onaya sunma ve mevcut yapılan tezler ışığında alan yazınında özgün değere sahip bilimsel araştırma sürecine uygun tez hazırlama ve sunma temel amaçtır.