Doktora Ders İçerikleri | Okul Öncesi Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Doktora Ders İçerikleri

EC601 ÇAĞDAŞ GELİŞİM KURAMLARI VE KURAMCILARI                                    (3+0+3)

Bu ders okul öncesi eğitimi alanında uzmanlaşacak olan öğrencilerin çağdaş gelişim kuramları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu bilgileri okul öncesi çağdaki çocukların bedensel, bilişsel, dil, sosyal, duygusal gelişimlerine katkısı hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır.

Bu ders kapsamında; Gelişim Psikolojisinde Kuramlar dersinde klasik gelişim kuramlarının yanı sıra yeni-Piagetciler, çağdaş Eriksoncu araştırmalar, Bilgi işleme kuramı, Gibson’un ekolojik kuramı, Vygotsky ve sosyokültürel yaklaşım gibi çağdaş gelişim kuramcıları üzerinde seminerler yapılarak durulacaktır.

EC602 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TANIMA VE DEĞERLENDİRME           (3+0+3)

Gelişimsel değerlendirmenin kuramsal temelleri, çocuklarda gelişimsel değerlendirmeye yönelik olarak araçlar (gözlem formları, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, portfolio vb) geliştirilmesi ve standart araçların uygulanması konuları ele alınacaktır.

EC603 BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİMSEL VE EĞİTİMSEL STRATEJİLER     (3+0+3)

Bebeklerin gelişimine ilişkin kavram ve kuramlar, bebeklerin gelişim özellikleri, bebekleri değerlendirme yöntem ve teknikleri, bebeklerin gelişimlerini destekleme stratejileri, yaklaşımları, yöntem ve teknikleri ile ilgili yeterlilikler kazandırmak ve bu yeterlikleri uygulamaya aktarabilmektir.

EC604 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ                                                                             (3+0+3)

Nitel araştırmanın tanımı ve bilimsel araştırma geleneğindeki yeri, Nitel araştırmanın özellikleri ve çeşitleri [biyografi (biography), fenemoloji (phenomenology), kuram oluşturma (ground theory), etnografya (ethnography) durum araştırması (case study)] eylem araştırması (action research), Nitel araştırma planlanması, Araştırma sorularının oluşturulması, Veri toplama yöntemleri. Görüşme, Gözlem, Doküman incelemesi, Kalite ve güvenirlilik, Veri analizi, Nitel araştırma sonuçlarının kullanılması.

EC605 NİCEL ARAŞTIRMA TÖNTEMLERİ                                                                (3+0+3)

İstatistikle ilgili temel kavramlar, İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesi, Frekans dağılımları ve grafikler, Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi Dağılım Ölçüleri, Olasılık Dağılımları, (Binomial Dağılım, Normal Dağılım,Paisson Dağılım) Ham puanların Standart Puanlara çevrilmesi, Bazı korelasyon türleri ve kullanım şekilleri, basit regrasyon analizi.

EC606 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE DİNAMİKLERİ                              (3+0+3)

Eğitimde uygulama ve araştırma yapan araştırmacılara aile dinamikleri ve aile danışmanlığı süreçleri konusunda farkındalık, beceri ve bilimsel çalışma yeterlikleri kazandırmak. Aile, çeşitleri ve yapısı, evlilik süreçleri, ailede inanç ve değerler, aile ilişkilerinde iletişim ve çatışma, ailede şiddet, ihmal ve istismar, ailede özel konular (boşanma, aldatma, kayıp, yas vb.).

EC607 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DOĞA EĞİTİMİ                                           (3+0+3)

Erken yaşlarda çocuklara doğayı tanıma fırsatlarının verilmesi, çocukların doğaya karşı duyarlı olmalarını ve sevgi beslemelerini sağlamak ve daha sonraki yıllarda doğayı seven ve koruyan nesiller yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla yürütülecek bu ders kapsamında; Doğa eğitiminin tarihsel gelişimi, Felsefesi, temel ilkeleri ve güvenlik uygulamaları, İnsan ve doğa etkileşiminin önemi, Doğa eğitiminde kazandırılması gereken amaçlar, Doğa eğitiminin çocuğun gelişim ve öğrenmesine katkısı, Farklı ülkelerde doğa eğitimi, Biyofili (doğaya yakınlık), Doğa yoksunluğunun etkileri, Gelişimsel olarak uygun doğa eğitimi uygulamaları, Sürdürülebilirlik için eğitimin önemi ve eğitim uygulamaları, Doğa eğitiminde öğretmenin ve ailenin rolü, Doğa eğitim sürecinin hazırlanması, takip edilmesi ve değerlendirilmesi, Sürdürülebilirlik ve bütüncül tasarım-Permakültür etiği ve ilkeleri, Oyunun doğa eğitimindeki yeri ve önemi konularına yer verilecektir.

EC608 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BİLİM EĞİTİMİ                                       (3+0+3)

Bu dersin amacı; erken çocukluk eğitiminde bilim eğitiminin önemine ve bilimin doğasına ilişkin derin bir anlayış geliştirmek ve erken dönemden itibaren çocukların bilimsel süreçleri deneyimlemelerini sağlayacak bilim eğitimi programları hazırlayabilmektir.  Bu ders kapsamında; Bilim, bilimsel süreç becerileri, bilimin doğası, bilim okuryazarlığı nedir? Bilimin doğası ile ilgili araştırmaların incelenmesi ve sunumu, sorgulama temelli bilim eğitimi, okul ve okul dışı ortamlarda bilim eğitimi, sürdürülebilir gelişme için eğitim ve boyutları, bilim eğitiminde değerlendirme, dinamik değerlendirme, erken çocukluk eğitimi yaklaşımlarında bilim eğitimi, bilim eğitimi programları geliştirme konuları işlenecektir.

 

EC609 ÇOCUK VE MEDYA KÜLTÜRÜ                                                                                     (3+0+3)

Bu dersin amacı; öğrencileri dijital medyanın çocuk ve ailenin hayatındaki rolü ve önemi konusunda bilgilendirmektir. Medya kültürü ile çocuğun gelişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi bu dersin odak noktasını oluşturacaktır. Öğrenciler dijital medya ürünleri ve çocuk arasındaki ilişkinin boyutlarını ve bu ilişkinin aile ve okula yansıyan etkilerini araştıracaklardır. Konu ile ilgili güncel kuramlar, araştırma sonuçları ile ilgilendirilerek öğretilecektir. Bu ders kapsamında; Çocuk ve dijital medya ürünleri (çizgi filimler, reklamlar, bilgisayar oyunları, internet siteleri vb.) arasındaki ilişkileri inceleyen medya kuramları; medya ve şiddet; medya ve zorbalık; medya ve çocuk hakları; çocuğun gelişiminde medyanın etkisi; medya ve çocukluk obezitesi; dijital medyaya erişim ve kullanımda aile ve okulun rolü konuları işlenecektir.

EC610 ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI                                                             (3+0+3)

Bu dersin amacı, erken çocukluk döneminde önemli bir yere sahip olan erken müdahale programlarını tanıtmak ve bu programlar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu ders kapsamında; Erken müdahale programları, kullanım nedenleri ve gerekliliği, konu alanları, risk altında veya davranış problemleri olan çocuklar için hazırlanmış erken müdahale programları, erken müdahale programlarının Türkiye’de ve dünyadaki yaygınlığı, programlarının, karşılaştırılması, sürekliliği ve etkililiği konuları işlenecektir.

EC611 ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ                                                         (3+0+3)

Bu dersin amacı; çocuğun gelişiminde ve eğitiminde sanatın önemini kavrama ve sanatı öğrenme sürecinde bir yöntem olarak kullanmaktır. Erken çocukluk döneminde sanat eğitiminin amacı, yeri ve önemi, çocuklara sanatsal bakış açısı ve estetik değerler kazandırmak, düşünsel boyutta kendini ifade etmelerini sağlamak, çocuk için sanat, sanatta, edebiyatta, sinemada, tiyatroda, müzikte, fotoğrafta, çocuklar. Sanatın sağladığı zengin ve özgür ortamla çocuğu tanıma, sanattan yararlanarak çocuğun gelişiminin desteklenmesi. Çocuk resimlerine kuramsal ve gelişimsel yaklaşımlar ve çocuğun gelişimsel takibinde resmin yeri, çocuk resimlerinin özellikleri, erken çocukluk döneminde çocukların resimlerini değerlendirme yöntemleri konuları ele alınacaktır.

EC612 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ                            (3+0+3)

Erken çocukluk döneminde matematik bilgisi gelişimini, bu dönemde çocuklara kazandırılacak matematiksel kavramları ve konularını öğrenmek ve geliştirmek için kullanılabilecek uygun öğretim yöntemlerini öğrenmek ve matematiksel kavramların gelişimine yönelik program hazırlamak ve etkinlikler oluşturmak. Bu ders kapsamında; Okul öncesi dönemde matematiksel düşüncenin gelişimi ile ilgili farklı yaklaşımlar, Okul öncesi dönemde matematik eğitiminin önemi, Matematiksel kavram gelişiminde eşleştirme, sınıflandırma, gruplandırma, karşılaştırma ve sıralama etkinlikleri, Okul öncesi dönemde matematik kavramlarının gelişimi, Okul öncesi dönemde çocuklar için matematik etkinliklerinin planlanması, Okul öncesi dönemde matematik kavramlarının öğretilmesinde öğretmene düşen görevler, Problem çözme, Okul öncesi matematik programının değerlendirilmesi, Sezgisel matematiğin tanımı konuları işlenecektir.

EC613 OKUL OLGUNLUĞU                                                                                                          (3+0+3)

Bu dersin amacı; İlkokula geçiş sürecini etkileyen etmenleri vurgulayarak çocuğun ilkokula uyumunu kolaylaştıracak bilgi, beceri ve deneyimlerin neler olduğunu ve bunların nasıl geliştirileceğini öğretmektir. Ayrıca bu ders kapsamında ilkokula geçiş sürecini ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilen proje ve politikaların ele alınarak tartışılması da hedeflenmektedir. Bu ders kapsamında; Okul olgunluğu/ okula hazır olma, ilkokul sürecini kolaylaştıran etkinlikler planlama, uygulama ve bu etkinlikleri değerlendirme, ilkokula hazırlık sürecine ilişkin ulusal ve ulusal arası alanda yapılan çalışmalar, aileleri ve öğretmenleri ilkokula geçiş sürecine hazırlama, çocukların ilkokula hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri konuları ele alınacaktır.

EC614 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE SINIF YÖNETİMİ                                     (3+0+3)

Bu dersin amacı, bir eğitimci olarak sınıf yönetimin eğitim ve öğrenmedeki yerini ve önemini anlayarak olumlu disiplin yöntemleri ve farklı sınıf yönetimi modellerinden haberdar olmalarını, sorunlu davranışların neler olduğunu anlayarak çözüm yolları üretebilmelerini ve istenmeyen davranışlarla başa geçme stratejileri oluşturmalarını hedeflemektedir. Bu ders kapsamında; Sınıf yönetimi kavramları, sınıf yönetiminin alanı, boyutları, modelleri ve kuramları öğretme ve öğrenme sürecindeki yeri ve önemi, eğitimin boyutları ile ilişkisi, sınıf ortamını etkileyen etmenler, grup içinde karşılaşılan problemler ve çözümleri, davranış yönetimi, yaşam değişikliklerine uyum, grup çeşitliliği ve etkileşimi, zaman yönetimi, sınıf kuralları ve işlemleri, istenmeyen davranışların yönetimi, disiplin, yönergelerin verilmesi, geri bildirim verme, ödül-ceza, sınıf kurallarının ve işleyişinin belirlenmesi, farklı yöntemler geliştirme, sınır koyma, motivasyon ve dikkat, sınıf içi demokratik atmosfer oluşturma mekanizmaları, çatışmalarda arabuluculuk ve çocukların rolleri, karar verme mekanizmalarına öğrencileri katma ve sınıf yönetimi etkinlikleri oluşturma konuları işleneceketir.

EC615 ERKEN ÇOCUKLUKTA OYUN                                                                          (3+0+3)

Bu dersin amacı oyunun tarihsel ve kültürel anlamını anlayabilmek, çocuk hakkı olarak oyun konusunda bilgilenmek, oyuna evrimsel ve antropolojik yaklaşımı, oyuna psikanalitik yaklaşımı, oyuna psikolojik yaklaşımı, oyuna gelişimsel yaklaşımı ve yeni oyun teorilerini tartışabilmek, oyunun gelişimsel özelliklerini ve katkılarını kavramak, oyunun öğrenme aracı olarak kullanılmasına ilişkin ?yöntem? çalışmalarını ve oyunu çocuğu değerlendirme aracı olarak kullanabilmektir. Ayrıca bilimsel olarak geçmişten, bugüne ve geleceğe yönelik oyun algılamaları, oyunun önemini ve değerini artırıcı ve oyun kuramlarını geliştirmeye yönelik araştırma yapabilmektir. Bununla beraber oyunla eğitim programını önemi, oyun becerilerini programlamak ve uygulamalar yapmak ve oyunu gözlemleyerek programı ve çocuğu değerlendirmek, oyunun değeri ile ilgili bilimsel ilgiyi yaygınlaştırmak dersin amacını oluşturmaktır.

Bu ders kapsamında; Oyunu tarihsel ve kültürel anlamı ve gelişimi, oyuna yönelik evrimsel ve antropolojik bakış açısı, oyuna yönelik gelişimsel ve psikoanalitik bakış açısı, yeni oyun teorileri, oyun materyalleri, çocuk hakkı olarak oyun, oyun yoluyla öğrenme, oyun yoluyla öğrenme uygulamaları, programı ve çocuğu değerlendirme aracı olarak oyun konuları ele alınacaktır.

EC616 ÇOCUK EDEBİYATINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR                                       (3+0+3)

Bu dersin amacı; Dünya’da ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi ve okuma kültürü edinmiş bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Bu derste çocuk edebiyatı alanındaki güncel çalışmaların ve çocuk edebiyatındaki farklı yaklaşımların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında; çocuk edebiyatının tanımı, amacı, niteliği ve önemi, çocuk edebiyatı tarihi, çocuk edebiyatı türleri, çocuk kitapları ve süreli yayınları, basılı yayınları uygularken kullanılacak yöntemler, görsel yayınlar, çocuk yayınlarının kullanılması konusunda rehberlik, basılı yayınların özellikleri

 

EC617 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI (3+0+3)

Bu dersin amacı, erken çocukluk döneminde bilim, matematik, sanat eğitimi ve sosyal becerilerin kazandırılmasında yararlanılabilecek okul dışı öğrenme ortamlarının (müze, hayvanat bahçesi, bilim merkezi, botanik bahçesi, okul bahçesi, plenataryum vb) önemine ve çocukların bu ortamlardan yararlanmalarını sağlayacak etkinlikler planlayabilmek, uygulayabilmek ve değerlendirebilmektir.

Bu ders kapsamında; Formal, informal ve nonformal eğitim ve öğrenme, Formal, informal ve nonformal öğrenme ortamları, okul dışı öğrenme ortamlarının erken çocukluk döneminde çocuğun gelişimine etkisi, erken çocukluk dönemi eğitiminde okul dışı öğrenme ortamlarının önemi ve kullanımı konuları ele alınacaktır.

EC618 ALAN KİTABI İNCELEME ve DERS MATERYALİ İNCELEME                     (3+0+3)

Dersin temel amacı; erken çocukluk eğitimi alanında Türkiye’de ve Dünya’da yayınlanan okul öncesi eğitim programına ve çocuk gelişimine yönelik kitapların incelenmesi, değerlendirilmesi, karşılaştırılması ve YÖK okul öncesi öğretmenliği programında yer alan öğretim etkinlikleri ilgili içerik oluşturmak için gerekli ders işleme yöntem ve tekniklerinin incelenmesi, değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve bu derslerde kullanılmak üzere yazılı ve görsel materyal hazırlanmaya yönelik bilgi, beceri ve farkındalık oluşturulmasıdır.

EC619 ALAN ARAŞTIRMALARI                                                                                   (3+0+3)

Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Derste parametrik ve parametrik olmayan istatistik testler aracılığıyla denence testlerinin nasıl yapılacağı PASW yazılımı kullanılarak gösterilmektedir.

EC620 EREKEN ÇOCUKLUKTA KAYNAŞTIRMA                                                                  (3+0+3)

Bu ders kapsamında; Erken müdahale ve kaynaştırma, Kaynaştırma: ilkeler, yasalar, uygulamalar, erken çocukluk ve okul öncesi dönemdeki küçük çocukların gelişimini değerlendirme, erken çocukluk ve okul öncesi kaynaştırma sınıflarında öğretimi bireyselleştirme, erken çocukluk ve okul öncesi kaynaştırma sınıfları için gelişime uygun uygulamalar, erken çocukluk ve okul öncesi eğitimde bilimsel dayanaklı uygulamalar, erken çocukluk ve okul öncesi kaynaştırma sınıflarında sosyal kabulün artırılması, erken çocukluk ve okul öncesi kaynaştırma sınıflarında sınıf ve davranış yönetimi, erken çocukluk ve okul öncesi kaynaştırma sınıflarında geçişlerin planlanması, erken çocukluk ve okul öncesi kaynaştırma sınıflarında ailelerle etkileşim ve işbirliği, erken çocukluk ve okul öncesi kaynaştırma sınıflarında öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması, okul öncesi kaynaştırma sınıflarında gözlem konuları ele alınacaktır.

EC621 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ                                                                               (3+0+3)

Bu ders kapsamında; Bilimsel yazım nedir; bilimsel yazımın kökeni; bilimsel makale nedir; bilimsel makalenin çeşitleri; makaleler ve tezler, Başlık nasıl hazırlanır; yazarlar ve adresleri nasıl sıralanır; kısa özet nasıl hazırlanır; uzun özet nasıl hazırlanır, Giriş bölümü nasıl yazılır, Yöntem bölümü nasıl yazılır, Bulgular bölümü nasıl yazılır; bulgular etkin bir şekilde nasıl sunulur; tablo grafik örnekleri, Tartışma bölümü nasıl yazılır; sonuç bölümü nasıl yazılır, Teşekkür nasıl ifade edilir; kaynaklar nasıl gösterilir; kaynaklara nasıl atıf yapılır, Etik, haklar ve izinler, Kısaltmalar nasıl ve ne zaman kullanılır Akademik makale yazımında örnekler konuları tartışılacaktır.

 

EC622 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE VE AİLE EĞİTİMİ                           (3+0+3)

Bu dersin amacı erken çocukluk eğitiminde aile eğitimin ve katılımının çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından önemini kavrayabilme, ebeveynlerle çalışırken etkili iletişim kurmak için yollar geliştirme, ebeveynleri çocuğun eğitimine dahil etmek için stratejiler geliştirme, Türkiye’de uygulanan aileye yönelik uygulamalardan haberdar olma ve programlar hakkında bilgi edinmektir. Bu ders kapsamında; Aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar; aile eğitiminin önemi, hedefleri, ilkeleri; aile eğitimi modelleri; aile kuramları (Aile Sistem Kuramları, Sosyal İlişki Kuramı, Biyoekolojik Kuram, Yapısal İşlevsel Kuram); Türkiye’de ve diğer ülkelerde aile eğitimi uygulamaları; aile eğitim çalışmalarını planlama, uygulama ve değerlendirme; aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler; aile katılım çalışmaları (aile iletişim etkinlikleri, ailenin eğitim etkinliklerine katılımı, bireysel görüşmeler, ev ziyaretleri); 0-36 ay Çocukları İçin Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) ve Okul Öncesi eğitim programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi’nin (OBADER) incelenmesi konuları ele alınacaktır.

 

EC623 EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMİ (3+0+3)

Bu ders kapsamında; Vektör uzayları, rasgele vektörler, çok değişkenli Normal dağılım, ortalama vektörü ve kovaryans matrisinin kestirimi, ortalama vektörü ve kovaryans matrisi için sonuç çıkarma, olabilirlik oranı testleri ve T istatistikleri, ortalama vektörlerinin karşılaştırılması, MANOVA konuları ele alınacaktır.

 

EC624 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ETKİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ                  (3+0+3)

Bu dersinin amacı, öğretmen adaylarının, bireyin ve konu alanının doğasını göz önüne alarak başta öğrenci katılımı olmak üzere etkin öğrenmeyi destekleyen en uygun öğretim planı tasarlamasını sağlamasına yardımcı olmaktır. Ders kapsamında öğrencilerin; eğitim ve öğrenme kavramları üzerine çok boyutlu bir bakışa sahip olmalarına, öğrenciyi merkeze alan ve konu alanına en uygun yöntemle özgün ders tasarımı geliştirmelerine, etkin öğrenmenin kavramsal, kuramsal, düşünsel ve felsefi temellerini anlamalarına yardımcı olacak konular tartışılacaktır.

EC625 ERKEN ÇOCUKLUKTA TEKNOLOJİ       (3+0+3)

 

Bu ders kapsamında; teknoloji nedir, teknoloji kullanımında temel kavramlar, erken çocukluk eğitiminde teknoloji entegrasyonunda dikkat edilmesi gerekenler ve kabul edilmesi gereken ilkeler, erken çocukluk eğitimi sınıflarında teknoloji kullanımı nasıl olmalı (yaratıcı ifade için teknolojiyi kullanmak, sorgulamayı desteklemek için teknolojiyi kullanmak, belgelemek ve iletişim kurmak için teknolojiyi kullanmak, müfredat kaynaklarını geliştirmek için teknolojiyi kullanmak), sınıflarda teknoloji kullanım ögeleri (sesli kitaplar, e-kitaplar, bilgisayar ve tabletler, sesli klavyeler, kodlama ve kodlama araçları, mobil uygulamalar, web 2 araçları, çizgi, film ve animasyonlar vb.), teknoloji kullanım ögelerinin planlara yansıması ve değerlendirilmesi yer almaktadır.

EC626 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ       (3+0+3)

Bu ders, bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılmasını içermektedir.

EC627 DENEYSEL DESENLER (3+0+3)

 

İstatistikle ilgili temel kavramlar, İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesi, Frekans dağılımları ve grafikler, Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi Dağılım Ölçüleri, Olasılık Dağılımları, (Binomial Dağılım, Normal Dağılım,Paisson Dağılım) Ham puanların Standart Puanlara çevrilmesi, Bazı korelasyon türleri ve kullanım şekilleri, basit regrasyon analizi.

 

EC628 KARMA YÖNTEMLER (3+0+3)

 

Bu ders; Karma araştırma yöntemlerinin temel özellikleri,Karma Yöntem Araştırma Tasarım Adımları, Karma Yöntem Araştırmasını Yürütmek İçin Gerekli Olan Beceriler,Temel ve Gelişmiş Karma Yöntem Desenleri,Araştırma Süreçlerinin Diyagramize (Şematize) Edilişi,Bir Karma Yöntem Araştırma Çalışmasının Tanıtımı,Örnekleme ve Bulguları Birleştirme 1,Örnekleme ve Bulguları Birleştirme 2,Karma Yöntemle Makale Yazım Süreci,Karma Yöntem Makalelerinde İki Tür, Karma Yöntem Çalışmasının Niteliğini Değerlendirme,Karma Yöntemlerin Gelişmesi ve İlerlemesi,Örnek tez inceleme,Örnek tez inceleme; konularını içermektedir.

 

EC629 İLERİ EĞİTİM İSTATİSTİĞİ (3+0+3)

 

Bu ders ile istatistikte temel kavramlar, data, veri, değişken kavramları, kategorik veriler, kütle, ana kütle, örnekleme kavramlarının açıklanması ve seriler ve seri türleri, serilerin grafiklerinin çizilmesi incelenmesi, istatistikte karşılaşılan grafik türleri, verilerin analizi, aritmetik ortalama, kareli ortalama duyarlı ortalamalar, verilerin analizi, merkezi değişim ölçüleri, standart sapma, varyans, ranj, vb., korelasyon ve regresyon, örneklem ve örneklem seçimi, ders normal dağılım eğrisi ve standart puanlar, olasılık teoremi ve bazı kavramlar, hipotez testleri, ki kare analizleri, güven aralıkları, testlerin standardizasyonu güvenirlilik analizleri, bilgisayar ve istatistik ele alınmaktadır.

 

EC630 PROJE YAZMA EĞİTİMİ (3+0+3)

Lisansüstü ve doktora öğrenimi yapan öğrencilere “fikirilerini” projeye dönüştürme konusunda bilgi ve deneyim kazandırılmasıdır. Proje yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar, proje türü seçimi ve proje fikri bulmak konuları dersin kapsamı içinde ele alınmaktadır. Bu dersin sonunda dersi alan öğrencilerin hem yurtiçi hem de yurdışı projelerin seçimi, bu projelere kaynak bulmak ve projelerin yazımı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.