Program Yeterliliği | Okul Öncesi Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Program Yeterliliği

 1. Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, temel ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini bilir.
 2. Okul öncesi eğitim alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 3. Okul öncesi eğitim alanı ile ilgili son gelişmeleri takip edebilecek alanla ilgili kavram bilgisine ve kavramlar arası ilişkileri transfer edebilme becerisine sahiptir.
 4. Çocukların yaş ve gelişim özellikleri, ilgi, ihtiyaç, gereksinim ile bulundukları koşullara göre eğitim etkinlikleri planlar, ortam hazırlar ve uygular
 5. Okul öncesi dönemin özelliklerini ve ilkelerini dikkate alarak, bu dönem çocuklarına uygun öğrenme ve öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini uygular ve çok yönlü değerlendirir.
 6. Okul öncesi eğitimi alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 7. Okul öncesi dönemin özelliklerini ve ilkelerini dikkate alarak, bu dönem çocuklarına uygun öğrenme ve öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini uygulamada bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır.
 8. Okul öncesi eğitim alanıyla ilgili sorunlara yönelik bireysel çalışmalar planlar ve yürütür.
 9. Okul öncesi eğitim alanıyla ilgili amaca yönelik grup halinde etkinlik planlar ve yürütür.
 10. Okul öncesi eğitim alanıyla ilgili sorunlara yönelik meslektaşları ve ailelerle çalışmalar planlar ve bu çalışmalarda sorumluluk alır
 11. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
 12. Okul öncesi eğitime yönelik bilgi, beceri ve deneyimlerini ve sorunlara yönelik ürettiği çözümleri başkalarına sunar.
 13. Yaşadığı sosyal çevrenin sorunlarını çözmek amacıyla projeler, etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.
 14. İnsan hakları ve çocuk haklarını gözeterek, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.