Hakkımızda | Okul Öncesi Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Hakkımızda

Okul öncesi eğitimin ülke düzeyinde öneminin anlaşılmasına katkı sağlamak ve yaygınlaştırılması için öncü nitelikli çalışmalar yapmak,
Türkiye’de okul öncesi eğitim alanında yapılan çalışmaları yurt dışına taşımak,
Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyerek ülkemizde okul öncesi eğitimin gelişimine katkı sağlamak,
Geliştirdiği program, etkinlik ve projelerle erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmak,
Erken çocukluk eğitimi konusunda ailelerin ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamaktır.

Nitelikli öğretmenler yetiştirmek amacıyla lisans ve lisansüstü programlarını toplumsal gelişime ve değişime uygun olarak sürekli geliştirmek.
Öğrencilere okulöncesi alanıyla ilgili, çocukları içinde bulunan çağın özelliklerine göre uygun eğitim uygulama, eğitim etkinlikleri hazırlama, ailelerin çocuk eğitimine yönelik bilgilerini ve becerilerini geliştirme gibi konularında yenilikçi öğretimi sunmak.
Çağın şartlarına göre kendini geliştirebilen gerekli donanım ve motivasyona sahip, edindiği bilgi birikimini gelecek nesillere aktarma istek ve yeterliliğinde bulunan öğretmenler yetiştirmek.
Çocuğun, ailenin ve toplumun gereksinimlerine duyarlı, meslektaşları ile uyum içinde olan, eğitim ve öğretime ilişkin sorunları tanımlayabilen ve hedeflerine ulaşan öğretmenler yetiştirmek.
Yaptığı çalışmalarla erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmak, çocuk, aile programları geliştirme konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan öğretmenleri yetiştirmek.

Hakkımızda

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. Adaylar sözel puan türüne göre okul öncesi eğitim lisans programına yerleştirilir.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Lisans Programında mevcut olan, 240 AKTS’ye karşılık gelen zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği lisans diploması verilir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

HKU ye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenir. Yatay geçiş veya ikinci üniversite kayıt hakkını kazanan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kaydını yaptırırlar. Ders kaydını yaptıran öğrenci, muafiyet talebinde bulunabilir. Değerlendirme sonucunda öğrenci daha önceden aldığı derslerden muaf olabilir.

Anabilim Dalı’nın Amacı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalının amacı sahip olduğu temel alan ve meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte, özgüveni yüksek okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenleri,  üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği programlarında görev alacak akademisyenleri ve alanda çalışan diğer profesyonelleri yetiştirmektir.

Mezunların Mesleki Profili

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı mezunları “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Lisans mezunları, yurtiçi ve yurtdışında yine okul öncesi dönem çocuklarına hizmet veren özel eğitim kurumlarında görev yapabilmektedir. Lisansüstü programı  mezunları okul öncesi eğitimi eğitimi alanında veya eğitimle ilgili başka alanlarda yurt içinde veya yurt dışında gerekli şartları sağladıkları takdirde üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı olarak görev alabilmektedirler.

Öğretim Programlarının Yapısı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 4 yıllık bir programdır. Öğrenciler bu programı okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, İlköğretim Bölümü bünyesindeki diğer ana bilim dalları ve HKÜi’deki diğer fakülte ve yüksek okullar tarafından açılan ve program kapsamında zorunlu veya seçmeli olarak kabul edilen dersleri alarak tamamlayabilirler. Program kapsamında öğrenciler 240 AKTS almak zorundadır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Üniversitemizde öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi yaptıkları çalışmalar (ödev, proje, sunumlar, saha çalışmaları, laboratuarlar gibi), ara sınav ve final sınavı şeklinde yapılır. Dönem başında öğretim elemanları değerlendirme sistemlerini ve bunlara ilişkin oranları öğrencilere açıklarlar. Ara sınav ve final sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır ve sınav programları 15 gün öncesinde öğrencilere ilan edilir. Ham başarı notunun elde edilmesinde dönem içi notu ve yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları 100 tam puandır.