OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İçerik en kısa zamanda girilecektir
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İçerik en kısa zamanda girilecektir
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: MB007 TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim: Osmanlı Devleti’nde eğitim: ilk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. Yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim: Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. Yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; milli mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türk eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. Yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
Ders Kodu ve Adı: MB008 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci(sorunu fark etme, problem ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem; veri toplama; verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlilik ve güvenirlik, makale ya da tez inceleme; değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması. 
Ders Kodu ve Adı: EC201 ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ
Kredi / AKTS: 3/6
Ders İçeriği: Erken çocukluk döneminde fen eğitimin tanımı ve önemi;fen eğitiminde ilke ve standartlar;bilimsel süreç becerileri;bilimin doğası, fen eğitimi kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri; fen eğitiminde öğrenme merkezleri düzenlenmesi;erken çocukluk eğitiminde kullanılan fen programı (Wings of Discovery, Tool Kit for early childhood science education, Eller Hamurda); temel fen eğitimi kavramlarının kazanılması; fen etkinlikleri planlama ve uygulama.
Ders Kodu ve Adı: EC203 ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Erken çocukluk döneminde matematiğin tanımı ve önemi, matematik eğitiminde ilke ve standatlar; matematik kavramlarını ve bilimsel düşünme beceilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri;matematik eğitimi ve oyun; matematik programları (Building Blocks,STEM, GEMS(Great Explanation in Math and Science, Big Maths for Little Kids); temel matematiksel kavramların kazanılması, problem çözme, eşleştirme-karşılaştırma-sınıflandırma-sıralama-örüntü oluşturma, sayılar ve sayma, sayı kavramının öğretim aşamaları, semboller, işlemler, geometri, mekanda konum, ölçme, veri analiz-grafik/olasılık¸matematik etkinlikleri planlama ve uygulama.
Ders Kodu ve Adı: EC205 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI
Kredi / AKTS: 3/5
Ders İçeriği: Eğitim programının önemi, ilkeleri ve öğeleri; Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişim süreci; Türkiye’de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, kazanımlar¸göstergeler, ortam özellikleri, etkinlikler, programda kullanılacak formlar, planlama (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulama ve değerlendirme¸okul öncesi eğitim programı ile ilgili sınıf içi uygulamalı çalışmalar.
Ders Kodu ve Adı: İçerik en kısa zamanda girilecektir
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: İçerik en kısa zamanda girilecektir
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İçerik en kısa zamanda girilecektir
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İçerik en kısa zamanda girilecektir
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İçerik en kısa zamanda girilecektir
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İçerik en kısa zamanda girilecektir
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği:

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İçerik en kısa zamanda girilecektir
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: