HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Nilüfer DARICA

Nilüfer DARICA

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 1976- 1981
Yüksek Lisans : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 1982- 1984
Doktora : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 1984- 1987
Telefonu :
Odası : 104
E-Posta : nilufer.darica@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 1999 Yalçıntaş,T.G., “ 10-11 yaş Grubu özel ve Resmi İlköğretim okullarına devam eden Kız ve Erkek Çocukların Aile Çizimlerinin Sosyo-Kültürel Değişkenler Yönünde karşılaştırılması” Hacettepe Ün.1999.
2 1998 Çelebi,E., “Kurum Yuvalarında Uzun Süredir kalmakta Olan 5-6 yaş Grubu Çocukların İnsan Figürü Çizimlerine Sanat Eğitiminin etkisinin İncelenmesi” ,Hacettepe Ün..1998.
3 1997 Ayvalı,A., “7-11 Yaş Grubu Ailesi yanında ve kurumda Büyüyen Kız ve Erkek Çocuklarıon Anne-Baba figürü Çizimlerinin Duygusal gelişim ve Gelişimsel Düzey açısından İncelenmesi” ,Hacettepe Ün.1997.
4 1996 Polat,F., “6-11 Yaş Grubu Çocukların Hamile anne Çizimlerinde Cinsiyetle İlgili farklılıkların incelenmesi” .Hacettepe Ün.1996.
5 1995 Zihni,A., “15-19 Yaş Grubu Kız ve Erkek Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Aile planlaması ve Doğum Kontrol Yöntemleriyle İlgili Bilgi düzeyleri ve Eğitimleri” ,Hacettepe Ün.1995.
6 1995 Tanju.,E., “İlkokul 4. ve 5. Sınıfa Devam Eden Normal ve İşitme Engelli Öğrencilerde Benlik Kavramının Gelişiminin İncelenmesi”, Hacettepe Ün,1995.
7 1993 Pektaş,Ş., “6-8 Yaş İşitme Engelli Çocuklarda Alıcı ve İfade Edici Dile Yönelik Sözel İfadelerin İncelenmesi ve Normal Yaşıtları ile karşılaştırılması” , Hacettepe Ün,1993.
8 1991 Sezgin,Y., “6-11 Yaş İlkokul Çocuklarında Görülen Davranış Problemlerini Sınıf Öğretmenleri Ve Ailelerin Algılayış Farklılıklarının İncelenmesi” , Hacettepe Ün.1991.
9 1990 Pişkin,Ü.,“5-6 yaş Grubu Otistik Çocuklara Oyuncak ile Amacına Uygun Oynama Becerisinin Kazandırılması”, Hacettepe  Üniversitesi, 1990.

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2004

Koçer ,N., “Okulöncesi Eğitimi Çağında Çocuğu Bulunan Askeri Personel ve Eşlerinin İlk Yardım Konusundaki Bilgi düzeylerinin İncelenmesi” ,Hacettepe Ün..2004.

2 1999

Aydoğan ,Akıncı,A., “Özürlü Çocuğa sahip Ana babaların Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi”, Hacettepe Ün. 1999.

3 1999

Öztürk,Ş., “Okulöncesi Dönem Öğretmen Eğitimi Programında yer Alan yaratıcılık ve yaratıcı Çocuk Etkinlikleri Dersini veren Öğretmenlerin Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi” ,Hacettepe Ün.1999.

4 1999

Yazıcı ,E., “Okulöncesi Eğitiminde Öğrenme Yetersizliğine sahip Çocukların dikkat toplama Becerilerinin değerlendirilmesi” ,Hacettepe Ün.1999.

5 1995

Pişkin,Ü., “5-8 yaş grubu Otistik Çocukların Kavram Eğitimlerinde  Bilgisayar  ile  Eğitimci Yönlendirmesinin Etkilerinin İncelenmesi” , Hacettepe Ün.1995.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2018 Metin, Ş., Aydoğan,Y., Darıca, N., Tepebağ D. (2018). Problems and Solution Proposals of Syrian Children Hanving Education of Pre-school, Academic Research International Vol (9)1.
2 2011 Tanju, E. H., Darıca, N., Büyüköztürk, Ş. (2011). Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programına Yönelik İnançlar Ölçeğinin Uyarlanması ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40):120-133.
3 2003 Öztürk, Apaydın.Ş., Darıca,N.(2003) Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği ve Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programlarında Yer Alan Yaratıcılık ile İlgili Derslere İlişkin Görüşler. Eurisian Journal of Educational Research (ECER).Sayı:13
4 2000 Haktanır,G., Darıca, N. (2000) The Family Concept of 5-6 years Old Children. Journal of Qafqaz University,  Vol.3.No:1,Sf.75–92
5 2000 Darıca, N. ( 2000).The Importance of Creative Art Education In Schools. Eğitim Bilimleri Dergisi. Vol.2 No: 1. Sf;12–17
6   Darıca,N, Yazıcı, E., Karaduman,D.(2002). Die Untersuchung Der Kulturelle Eingschaften in der Zeichnungen in Deutschland Lebenden Und An Lernschwache 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 1999

Darıca,N., (1999 ) “Comparing Emotional Development Using Drawings of Human Figures by Normal and Gifted Children. World Council for Gifted And Talent Children.13th.Biennial World Conference. Istanbul, Turkey,.

2 1999

Darıca,N., Güven,S. ( 1999) “The Importance of Environmental Education At Early Childhood Period.,”. 9th Europran Conference on Quality in Early Childhood Education. EECERA Conference, Helsinki Finland.

3 1998

Darıca,N., Haktanır,G., (1998). “The Family Concept 5-6 years Old Children .Early Childhood Education : New Challenges , New Teachers, Santiago de Compestela, Spain,

4 1998

Darıca,N., (1998). “The Importance of Creative art Activities in Preschool Education Curriculum. Early Childhood Education: New Challenges, New Teachers. Santiago de Compestela, Spain,

5 1996

Darıca,N., (1996). “Investigation of Effect of Creative Drama on Teaching Communication Behaviors to Hearing Impaired Children Between 8-11.4th International Bad Berleburger Conference Rehabilitation of The hard of Hearing Deafned and Born Deaf. Antalya, Turkey.

6 1995

Tanju,E., Darıca,N., (1995). “The Self Concept Of Hearing Impaired And Hearing Children Attending the 5th Grades of Primary School.18th International Congress on Education of Deaf. Tel-Aviv, Israel.

7 1995

Darıca,N.,Şahin,S.,Tanju,E., (1995). “Mentally Retarded Children and Creative Art Education, International Down’s Syndrome Meeting, Antalya, Turkey.

8 1985

Bilir,Ş.,Çalışal,N.,Darıca,N., (1985) “The Effects of Elicited Imitation and Verbal coding in Observational learning of Some Communication Skills by Hearing Impaired and Normal Hearing Children in Integrated Play Situations.Int.Congress on Education of Deaf.Manchester,United Kingdom,.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2011 Darıca,N.,Şipal Fırat (2011) İşitme Engelli Çocuklarda Gelişim ve Eğitsel Müdahale.Hacettepe üniversitesi Basımevi,Ankara.
2 2009 Darıca, N. (2009) Okulöncesi Çocukları için Sihirli Sekiz Çoklu Zeka Seti.(4 adet kitap). Morpa Kültür Yayınları. İstanbul.
3 2007

Darıca, N. Tuş,Şebnem.,Abidoğlu,Ülkü.(2007). Otizm ve Otistik Çocuklar.Özgür yayınları, 3.baskı. İstanbul.

4 2007

Darıca, N. (2007) Çoklu Zeka Kuramına Uygun Gelişimsel Etkinlikler. Morpa Kültür Yayınları. İstanbul.

5 2007

Darıca, N. ( 2007) Okulöncesi Eğitiminde Projeler Seti ( 10 adet kitap). Morpa Kültür Yayınları. İstanbul.

6 2003

Darıca, N. (2003) Yaratıcı Etkinlikler Uygulama Kitabı. Morpa Kültür Yayınları İstanbul.

7 2003

Darıca, N. (2003) Okulöncesi Eğitimcileri İçin Etkinlik Dünyası Uygulama Kitabı. Morpa kültür Yayınları.İstanbul

8 2002

Darıca,N.(2002).Otistik Çocukların Eğitiminde Aile el Kitabı,T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.Milli Eğitim basımevi.Ankara

9 2001

Darıca, N. (2001) Okulöncesi Eğitimcileri İçin Etkinlik Örnekleri, Kılavuz Kitabı. Bem-Koza Ltd. Şti.,Ankara.

10 2001

Darıca, N. (2001). Okulöncesi Eğitim Etkinlikleri Seti (20 adet kitap). Bem-Koza Ltd. Şti. Ankara.

11 1995

Belgin, E., Darıca, N (1995) işitme Engelli Çocukların Erken Tanısında ve Eğitiminde Aileye Öneriler. United Nations Children’s Found, Unicef Ankara

12 1994

Güven,N., Darıca, N (1994) Görme özürlü Çocuklar ve Eğitimleri. Nüve Matbaası. Ankara.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2002 Güripek,N., Darıca,N (2002). Yetiştirme Yurtları ve Düşük Sosyo-ekonomik Düzeydeki Aileleri Yanında Kalan Onyedi Yaş Grubu Gençlerin Kendini Kabul Düzeylerinin İncelenmesi. Sosyal Araştırmalar Dergisi. Vol:2 Sf:22–31
2 2001 Zihni.A., Darıca,N ( 2001) Gençlerin Aile Planlaması ve Doğum Kontrol Yöntemleriyle İlgili Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Sağlık Dergisi. Cilt.62.Sayı:13 Sf.13–32
3 2000 Aydoğan,A., Darıca,N ( 2000 ) Özürlü Çocuğa Sahip Anne-Babaların Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Çocuk Formu Dergisi. Cilt:3 sayı:2 Sf. 25–31
4 2000 Darıca,N., Tanju,E., İpek,A.(2000). İlkokul Grubu İşitme Engelli Çocukların Yaratıcı Becerilerinin Desteklenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl:1, Sayı:1.Mayıs.
5 2000 Sezgin, Y., Darıca, N. (2000). 6–11 Yaş Grubu İlkokul Çocuklarında Gözlenen Davranış Problemlerinin Öğretmenlerinin ve Ailelerinin Algılayış Farklılıklarının İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi. Vol:1 No:2. Sf.36–45
6 1999 Tarancı, Y.G., Darıca, N (1999) 10-11 Yaş Grubu Özel ve Resmi İlköğretim Okullarına Giden Kız ve erkek Çocukların aile Çizimlerinin Sosyo Kültürel Değişkenler Yönünde Karşılaştırılması. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, Cilt:1 Sayı:1 Sf.1–10
7 1999 Darıca, N.(1999) 15 Adımda Yaratıcı Bir Çocuk Yetiştirebilirsiniz. Okul- Aile Dergisi. Yıl:1 Sayı.10
8 1997 Arı, M., Darıca, N., Metin, n. ( 1997) Korunmaya Muhtaç ve Öğretilebilir Düzeyde Zihinsel Özürlü Çocuklara Oyun Oynama Becerisinin Kazandırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. Cilt:4 Sayı:1 Sf.3–9
9 1997 Darıca, N.(1997) Özürlü ailelerin Problemleri. ÖZEV Dergisi. Yıl:23 Sayı:3 Sf.8-11
10 1994 Darıca, N. ( 1994) Okulöncesi Dönemde Sanat Eğitimi. Okulöncesi Eğitimcileri için El Kitabı. Ed. Prof. Dr. Şule Bilir. YA-PA. Turan Ofset. Sf.95–102
11 1993 Köni, N (1993) İşitme Özürlü Çocukların Ailelerinin İşitme Cihazı Kullanım ve bakımına Yönelik Bilgilerin İncelenmesi. Fizyoterapi-Rehabilitasyon Dergisi. Cilt:7 Sayı:3 Sf.57–65
12 1993 Darıca, N. ( 1993) Özürlü Çocukların eğitiminde Entegrasyonun önemi. Aydınlıkevler  Lions Kulübü Dergisi . Aralık, Sf.8–9
13 1992 Bilir, Ş., Köni, N., Metin, N. (1992) 3-6 yaş ve Üstündeki Orta Derecede  Zihinsel Özürlülerin İfade Edici Dil gelişim Düzeylerinin İncelenmesi. Özel Eğitim Dergisi. Cilt:1 Sayı:3 Sf.18–30
14 1992 Köni, N. (1992) İşitme Engelli Çocuklar ve Kardeş İlişkileri. Okulöncesi Eğitimi Dergisi. Yıl:24, Sayı:4, Sf.17–19
15 1992 Bilir,Ş., Darıca,N ve ark. (1991- 1992) Korunmaya Muhtaç Özürlü Çocuk ve Gençlerde Görülen Ruhsal Uyum davranışları Üzerine Bir İnceleme. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi. Sayı:5 Sf.19–29
16 1992 Bilir,Ş., Darıca,N ve ark. (1991- 1992) Korunmaya Muhtaç Özürlü Çocuk ve Gençlerde Görülen Ruhsal Uyum davranışları Üzerine Bir İnceleme. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi. Sayı:5 Sf.19–29
17 1991 Bilir,Ş., Mağden.D., Köni,N.,Metin,N.(1991) korunmaya Muhtaç zeka Özürlü Çocukların Gelişimlerine Eğitimin Etkisinin İncelenmesi.Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. Cilt:6, Sayı.5.
18 1991 Köni, N.(1991) işitme özürlü Çocukların Eğitiminde Ailenin Önemi. Okulöncesi Eğitimi Dergisi. Yıl:23, sayı:42, Sf.12–16
19 1990 Köni, N.(1990) İşitme Engelli Çocukların Eğitiminde işitsel Eğitimin Önemi ve Evde İşitsel Eğitimin Sağlanması. Okulöncesi Eğitimi Dergisi. Yıl.22,sayı:39
20 1990 Köni,N., Bilir,Ş.(1989-1990) İşitme Engelli Çocuklara Bazı Becerilerin Kazandırılmasında Eğitimle İlgili Çevre Düzenlemesinin Etkisi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi. Sayı:4, Sf.58–68
21 1989 Köni, N.(1989) İşitme Engelli Çocukların Eğitiminde Yaratıcı Dramatizasyonun Kullanılması. Okulöncesi Eğitimi Dergisi. Yıl:21, Sayı:37, Sf.11–15
22 1985 Bilir,Ş., Çalışal,N., belgin,E., Köni,N., Uğurlu,M.( 1985) Konya, Kayseri ve Denizli İl Merkezlerinde 7-59 ay Arasındaki Çocuklarda İşitme Engeli Probleminin Tanımı. Sağlık Dergisi. Cilt:59, sayı:7–9, Sf.13–32
23 1984 Köni, N.(1984) Entegre Programda İşitme Engelli ve Normal İşiten İlkokul Grubu Çocuklarına Bazı İletişim Becerilerinin Kazandırılması. Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri. Ed. Prof. Dr. Şule Bilir. Ayyıldız Matbaası,Sf.94–102

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Kuramdan Uygulamaya: Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi
2 2017 Okul Öncesi Eğitimde Sanat, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
3 2017 Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi “Çocuk ve Sanat” 3-6 Ekim Ankara Üniversitesi,  Çocuk ve Yaratıcılık konuşması, 6 Ekim 2017.
4 2009

Darıca, N (2009) Okulöncesi Öğretmenlerinin Yaratıcılık ve Yaratıcı Performanslarının Geliştirilmesi. Atölye Çalışması. 4. Ulusal okulöncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi. 21–23. Mayıs. Ankara

5 2008

Darica, N. ( 2008) Okulöncesinde Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşüncenin Geliştirilmesi. Gelişim Koleji Eğitim Seminerleri.10.Mayıs. İzmir

6 1999

Darıca,N.,Yazıcı,E.,Karaduman,D., 1999. “ Federal Almanya ‘da Yaşayan 7-15 yaş Grubu Öğrenme yetersizliğine Sahip Çocukların Çizdikleri Resimlerin Kültürel özellikler Yönünde İncelenmesi”, VIII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,, Trabzon.

7 1997

Darıca,N., 1997. “Okulöncesi Dönemde Yaratıcı sanat Eğitimi,Okulöncesi Sempozyumu,Ankara,

8 1997

Darıca,N., İpek,A.,Tanju,E., 1997. “Okulöncesi İşitme Engelli Çocuklara Matematik ile İlgili Bazı Kavramların Oyunla kazandırılması.IV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Eskişehir

9 1997

Darıca,N.,İpek,A.,Tanju,E., 1997. “İlkokul Grubu İşitme Engelli Çocukların Yaratıcılık Becerilerinin Desteklenmesi”,IV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Eskişehir.

10 1995

Darıca,N., 1995. “Özürlü Çocuklarda Saat Eğitimi” Ulusal Özel  Eğitim Kongresi Ankara,

11 1995

Darıca,N., 1995. “Özürlü Çocukların Eğitiminde Sanat Çalışmaları”,II.Ulusal Özel Eğitim Kongresi,Ankara,

12 1994

Gümüşçü,Ş., Darıca,N., 1994. “ Otistik Çocuklara Zaman Kavramını Kazandırmada Operant Şartlama ve Tesadüfi Öğrenme Yöntemlerinin Etkilerinin İncelenmesi”,I.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Ankara,

13 1994

Pişkin,Ü.,Darıca,N., 1994. “5-6 Yaş Grubu otistik Çocuklara oyuncakla Amacına Uygun Oynama Becerisinin Kazandırılmasında Model Olma ve İpucu Verme Tekniklerinin İncelenmesi.I.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,Ankara,

14 1992

Darıca,N., 1992. “Özürlü Çocukların Eğitiminde Entegrasyonun Önemi”, I.Ulusal özel Eğitim kongresi,Ankara,

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, “ Erken Çocukluk Dönemi Eğitimcilerinin Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi”, Kosova,  Proje Başlama Tarihi: 29.09.2016,  Biti: 4.12.2016. Proje Süresi: 2 ay.
2 1994

Educational Facilities for Pupils With Specia l Needs, OECD Projesi, Ankara,1994.

3 1994

Özel Eğitim Gerektiren Çocuklara Sunulan Hizmetlerin Organizasyonu ve Yaygınlaştırılmasında Toplum Tabanlı Rehabilitasyonun Yeri, M.E. B. ve UNICEF Projesi, Ankara,1994.

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2015 Okul öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı BaşkanlığıHasan Kalyoncu Üniversitesi, 2015- Halen
2 2013-2014

Arel Üniversitesi, ÇGE Bölüm başkanlığı, 2013-2014

3 2003-2007

Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okulları Kurucu Temsilciliği,  2003- 2007

4 2002-2003

Yüksekokul Müdür Yardımcılığı, Hacettepe Üniversitesi, 2002- 2003

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1 2015 EECERA-Europran Early Childhood Education Research Association

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 Oöö207 Okul Öncesinde Görsel Sanatlar Eğitimi Zorunlu2
2 OÖÖ103 Okul Öncesi Eğitimine Giriş Zorunlu2
3 AİİT101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Zorunlu2
4 OÖÖ106 Eğitim Felsefesi Zorunlu3
5 Oöö220 Okul Öncesinde Hareket Gelişimi Zorunlu2
6 OÖÖ203 Okul Öncesinde Fen Eğitimi Zorunlu3
7 OÖÖ208 Okul Öncesinde Oyun Zorunlu2
8 OÖÖ211 OKUL DENEYİMİ Zorunlu3
9 OÖÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II Zorunlu3
10 OÖÖ206 Okul Öncesinde Matematik Eğitimi Zorunlu2
11 OÖÖ210 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu2
12 OÖÖ301 Okul Öncesi Eğitimde Drama Zorunlu3
13 OÖÖ313 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu3
14 OÖÖ305 İstatistik Zorunlu3
15 OÖÖ311 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu2
16 OÖÖ306 Aile Eğitimi Zorunlu2
17 OÖÖ310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu2
18 OÖÖ314 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu3
19 OÖÖ401 Okuma Yazmaya Hazırlık Zorunlu3
20 OÖÖ404 Okul Öncesi Eğitimde Araştırma II Zorunlu3